تک آهنگ های رضا صادقی

کفش آهنی بخند حس خوب ولی نبو دروغ بگو پیله (آدم آهنی) بی خداحافظی (سینمائی) چراغارو خاموش کن یادگاری سرت سلامت خرابم نکن دیگه مشکی نمی پوشم دلیل بودن شیر خسته دروغ گفت جان دل
کانال تلگرام رضا صادقی