یادداشت

پیام رضا صادقی به مناسبت ۳۷ سالگی اش زود بزرگ نشو دخترکم همکاری مجدد با بهنام ابطحی رضا صادقی: سی دی تاپ تن بدون اجازه من منتشر شده است، پیگیری قانونی می کنم. فردا حکم تیر، بزودی هم صدایی پانزدهمین زادروز بند مشکی پوشان مبارک
کانال تلگرام رضا صادقی