شب خاطره انگیز مشکی پوشان پس از دوری دو ساله برج میلاد شاهد قدرت نمایی رضا صادقی اجرای وایسا دنیا در حضور چندهزارنفری هواداران اجراى صحنه ایى ” نرو “
کانال تلگرام رضا صادقی