اجرای وایسا دنیا در حضور چندهزارنفری هواداران اجراى صحنه ایى ” نرو “
کانال تلگرام رضا صادقی