ما با شعور همراهـیم نه با شعار
کانال تلگرام رضا صادقی