دوست داریم عمو غیرت ، دعا کن که بد حال همه خرابه بزرگ ما
کانال تلگرام رضا صادقی